ru ua Работа в Киеве. Вакансии и резюме. Работа в Украине >> КЗоТ. Кодекс законов о труде Украины     
РАБОТА В КИЕВЕ и УКРАИНЕ: поиск вакансий и резюме
 

Особистий акаунт

e-mail:
пароль:
Забули пароль? Реєстрація
Робота : вакансії та резюме , працевлаштування
Робота в Києві та Україні: пошук вакансій і резюме. РОБОТА В УКРАЇНІ - новий Інтернет-сервіс з пошуку роботи і підбору персоналу по Києву та Україні. Здобувачам надається можливість розмістити резюме, а роботодавцям - розмістити вакансії у нашій базі даних. Сподіваємося, Ви знайдете наш ресурс корисним у пошуку роботи і персоналу, а також іншої необхідної інформації з працевлаштування в Україні.

РекламаРобота в УкраїніКЗпП

Глава I: Загальнi положення
Стаття 1. Завдання Кодексу законiв про працю України
Стаття 2. Основнi трудовi права працiвникiв
Стаття 2-1. Рiвнiсть трудових прав громадян України
Стаття 3. Регулювання трудових вiдносин
Стаття 4. Законодавство про працю
Стаття 5-1. Гарантiї забезпечення права громадян на працю
Стаття 7. Особливостi регулювання працi деяких категорiй працiвникiв
Стаття 8. Регулювання трудових вiдносин громадян, якi працюють за межами своїх держав
Стаття 8-1. Спiввiдношення мiжнародних договорiв про працю i законодавства України
Стаття 9. Недiйснiсть умов договорiв про працю, якi погiршують становище працiвникiв
Стаття 9-1. Додатковi порiвняно з законодавством трудовi i соцiально-побутовi пiльги
Глава II: Колективний договiр
Стаття 10. Колективний договiр
Стаття 11. Сфера укладення колективних договорiв
Стаття 12. Сторони колективного договору
Стаття 13. Змiст колективного договору
Стаття 14. Колективнi переговори, розробка i укладення колективного договору, вiдповiдальнiсть за його виконання
Стаття 15. Реєстрацiя колективного договору
Стаття 16. Недiйснiсть умов колективного договору
Стаття 17. Строк чинностi колективного договору
Стаття 18. Поширення колективного договору на всiх працiвникiв
Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору
Стаття 20. Звiти про виконання колективного договору
Глава III: Трудовий договiр
Стаття 21. Трудовий договiр
Стаття 22. Гарантiї при укладеннi, змiнi та припиненнi трудового договору
Стаття 23. Строки трудового договору
Стаття 24. Укладення трудового договору
Стаття 24-1. Реєстрацiя трудового договору
Стаття 25. Заборона вимагати при укладеннi трудового договору деякi вiдомостi та документи
Стаття 25-1. Обмеження спiльної роботи родичiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї
Стаття 26. Випробування при прийняттi на роботу
Стаття 27. Строк випробування при прийняттi на роботу
Стаття 28. Результати випробування при прийняттi на роботу
Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце
Стаття 30. Обов'язок працiвника особисто виконувати доручену йому роботу
Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
Стаття 32. Переведення на iншу роботу. Змiна iстотних умов працi
Стаття 33. Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором
Стаття 34. Тимчасове переведення на iншу роботу в разi простою
Стаття 36. Пiдстави припинення трудового договору
Стаття 37. Припинення трудового договору з працiвником, направленим за постановою суду на примусове лiкування
Стаття 38. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника
Стаття 39. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працiвника
Стаття 39-1. Продовження дiї строкового трудового договору на невизначений строк
Стаття 40. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу
Стаття 41. Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категорiями працiвникiв за певних умов
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi
Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разi поворотного прийняття на роботу
Стаття 43. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспiлкового органу
Стаття 43-1. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспiлкового органу
Стаття 44. Вихідна допомога
Стаття 45. Розiрвання трудового договору з керiвником на вимогу профспiлкового органу
Стаття 46. Вiдсторонення вiд роботи
Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працiвником i видати йому трудову книжку
Стаття 48. Трудовi книжки
Стаття 49. Видача довiдки про роботу та заробiтну плату
Глава III-А: Забезпечення зайнятостi вивiльнюваних працiвникiв
Стаття 49-2. Порядок вивiльнення працiвникiв
Стаття 49-4. Зайнятiсть населення
Глава IV: Робочий час
Стаття 50. Норма тривалостi робочого часу
Стаття 51. Скорочена тривалiсть робочого часу
Стаття 52. П'ятиденний i шестиденний робочий тиждень та тривалiсть щоденної роботи
Стаття 53. Тривалiсть роботи напередоднi святкових, неробочих i вихiдних днiв
Стаття 54. Тривалiсть роботи в нiчний час
Стаття 55. Заборона роботи в нiчний час
Стаття 56. Неповний робочий час
Стаття 57. Початок i закiнчення роботи
Стаття 58. Робота змiнами
Стаття 59. Перерви мiж змiнами
Стаття 60. Подiл робочого дня на частини
Стаття 61. Пiдсумований облiк робочого часу
Стаття 62. Обмеження надурочних робiт
Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робiт
Стаття 64. Необхiднiсть одержання дозволу профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї для проведення надурочних робiт
Стаття 65. Граничнi норми застосування надурочних робiт
Глава V: Час вiдпочинку
Стаття 66. Перерва для вiдпочинку i харчування
Стаття 67. Вихiднi днi
Стаття 68. Вихiднi днi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, пов'язаних з обслуговуванням населення
Стаття 69. Вихiднi днi на безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, органiзацiях
Стаття 70. Тривалiсть щотижневого безперервного вiдпочинку
Стаття 71. Заборона роботи у вихiднi днi. Винятковий порядок застосування такої роботи
Стаття 72. Компенсацiя за роботу у вихiдний день
Стаття 73. Святковi i неробочi днi
Стаття 74. Щорiчнi вiдпустки
Стаття 75. Тривалiсть щорiчної основної вiдпустки
Стаття 76. Щорiчнi додатковi вiдпустки та їх тривалiсть
Стаття 77. Творча вiдпустка
Стаття 78. Невключення днiв тимчасової непрацездатностi до щорiчних вiдпусток
Стаття 78-1. Неврахування святкових i неробочих днiв при визначеннi тривалостi щорiчних вiдпусток
Стаття 79. Порядок i умови надання щорiчних вiдпусток. Вiдкликання з вiдпустки
Стаття 80. Перенесення щорiчної вiдпустки
Стаття 81. Право на щорiчну вiдпустку у разi переведення на iнше мiсце роботи
Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку
Стаття 83. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки
Стаття 84. Вiдпустки без збереження заробiтної плати
Глава VI: Нормування працi
Стаття 85. Норми працi
Стаття 86. Запровадження, замiна i перегляд норм працi
Стаття 87. Строк дiї норм працi
Стаття 88. Умови працi, якi мають враховуватися при розробленнi норм виробiтку (норм часу) i норм обслуговування
Стаття 89. Замiна i перегляд єдиних i типових норм
Стаття 90. Порядок визначення розцiнок при вiдряднiй оплатi працi
Стаття 91. Збереження попереднiх розцiнок при впровадженнi винаходу, корисної моделi, промислового зразка чи рацiоналiзаторської пропозицiї
Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовiй оплатi працi
Глава VII: Оплата працi
Стаття 94. Заробiтна плата
Стаття 95. Мiнiмальна заробiтна плата. iндексацiя заробiтної плати
Стаття 96. Тарифна система оплати працi
Стаття 97. Оплата працi на пiдприємствах, в установах i органiзацiях
Стаття 98. Оплата працi працiвникiв установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету
Стаття 100. Оплата працi на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров'я
Стаття 102-1. Оплата працi за сумiсництвом
Стаття 103. Повiдомлення працiвникiв про запровадження нових або змiну дiючих умов оплати працi
Стаття 104. Оплата працi при виконаннi робiт рiзної квалiфiкацiї
Стаття 105. Оплата працi при сумiщеннi професiй (посад) i виконаннi обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника
Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
Стаття 107. Оплата роботи у святковi i неробочi днi
Стаття 108. Оплата роботи у нiчний час
Стаття 109. Оплата працi за незакiнченим вiдрядним нарядом
Стаття 110. Повiдомлення працiвника про розмiри оплати працi
Стаття 111. Порядок оплати працi при невиконаннi норм виробiтку
Стаття 112. Порядок оплати працi при виготовленнi продукцiї, що виявилася браком
Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєннi нового виробництва (продукцiї)
Стаття 114. Збереження заробiтної плати при переведеннi на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу i перемiщеннi
Стаття 115. Строки виплати заробiтної плати
Стаття 116. Строки розрахунку при звiльненнi
Стаття 117. Вiдповiдальнiсть за затримку розрахунку при звiльненнi
Глава VIII: ГарантiЇ i компенсацiЇ
Стаття 118. Гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi посади
Стаття 119. Гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов'язкiв
Стаття 120. Гарантiї i компенсацiї при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть
Стаття 121. Гарантiї i компенсацiї при службових вiдрядженнях
Стаття 122. Гарантiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї
Стаття 123. Гарантiї для працiвникiв, що направляються на обстеження до медичного закладу
Стаття 124. Гарантiї для донорiв
Стаття 125. Компенсацiя за зношування iнструментiв, належних працiвникам
Стаття 126. Гарантiї для працiвникiв - авторiв винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй
Стаття 127. Обмеження вiдрахувань iз заробiтної плати
Стаття 128. Обмеження розмiру вiдрахувань iз заробiтної плати
Стаття 129. Заборона вiдрахувань з вихiдної допомоги, компенсацiйних та iнших виплат
Глава IX: ГарантiЇ при покладеннi на працiвникiв матерiальноЇ вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiЇ
Стаття 130. Загальнi пiдстави i умови матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв
Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працiвникiв по збереженню майна
Стаття 132. Матерiальна вiдповiдальнiсть у межах середнього мiсячного заробiтку
Стаття 133. Випадки обмеженої матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв
Стаття 134. Випадки повної матерiальної вiдповiдальностi
Стаття 135. Межi матерiальної вiдповiдальностi у випадках, коли фактичний розмiр шкоди перевищує її номiнальний розмiр
Стаття 135-1. Письмовi договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть
Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть
Стаття 135-3. Визначення розмiру шкоди
Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподiяної працiвником
Стаття 137. Обставини, якi пiдлягають врахуванню при визначеннi розмiру вiдшкодування
Стаття 138. Обов'язок доказування наявностi умов для покладення матерiальної вiдповiдальностi на працiвника
Глава X: Трудова дисциплiна
Стаття 139. Обов'язки працiвникiв
Стаття 140. Забезпечення трудової дисциплiни
Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу
Стаття 142. Правила внутрiшнього трудового розпорядку. Статути i положення про дисциплiну
Стаття 143. Заохочення за успiхи в роботi
Стаття 144. Порядок застосування заохочень
Стаття 145. Переваги i пiльги для працiвникiв, якi успiшно i сумлiнно виконують свої трудовi обов'язки
Стаття 146. Заохочення за особливi трудовi заслуги
Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисциплiни
Стаття 147-1. Органи, правомочнi застосовувати дисциплiнарнi стягнення
Стаття 148. Строк для застосування дисциплiнарного стягнення
Стаття 149. Порядок застосування дисциплiнарних стягнень
Стаття 150. Оскарження дисциплiнарного стягнення
Стаття 151. Зняття дисциплiнарного стягнення
Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисциплiни на розгляд трудового колективу або його органу
Глава XI: Охорона працi
Стаття 153. Створення безпечних i нешкiдливих умов працi
Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони працi при проектуваннi, будiвництвi (виготовленнi) та реконструкцiї пiдприємств, об'єктiв i засобiв виробництва
Стаття 155. Заборона введення в експлуатацiю пiдприємств, якi не вiдповiдають вимогам охорони працi
Стаття 156. Заборона передачi у виробництво зразкiв нових машин та iнших засобiв виробництва, впровадження нових технологiй, що не вiдповiдають вимогам охорони працi
Стаття 157. Державнi мiжгалузевi та галузевi нормативнi акти про охорону працi
Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення i оздоровлення умов працi працiвникiв
Стаття 159. Обов'язок працiвника виконувати вимоги нормативних актiв про охорону працi
Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актiв про охорону працi
Стаття 161. Заходи щодо охорони працi
Стаття 162. Кошти на заходи по охоронi працi
Стаття 163. Видача спецiального одягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту
Стаття 164. Компенсацiйнi виплати за невиданий спецiальний одяг i спецiальне взуття
Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобiв
Стаття 166. Видача молока i лiкувально-профiлактичного харчування
Стаття 167. Забезпечення працiвникiв гарячих цехiв газованою солоною водою
Стаття 168. Перерви в роботi для обiгрiвання i вiдпочинку
Стаття 169. Обов'язковi медичнi огляди працiвникiв певних категорiй
Стаття 170. Переведення на легшу роботу
Стаття 171. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслiдування та облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi
Стаття 172. Застосування працi iнвалiдiв
Стаття 173. Вiдшкодування шкоди в разi ушкодження здоров'я працiвникiв
Глава XII: Праця жiнок
Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування працi жiнок
Стаття 175. Обмеження працi жiнок на роботах у нiчний час
Стаття 176. Заборона залучення вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв, до нiчних, надурочних робiт, робiт у вихiднi днi i направлення їх у вiдрядження
Стаття 177. Обмеження залучення жiнок, що мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт i направлення їх у вiдрядження
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв
Стаття 179. Вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю, пологами i для догляду за дитиною
Стаття 180. Приєднання щорiчної вiдпустки до вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
Стаття 181. Порядок надання вiдпустки для догляду за дитиною i зарахування її до стажу роботи
Стаття 182. Вiдпустки жiнкам, якi усиновили дiтей
Стаття 182-1. Додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей
Стаття 183. Перерви для годування дитини
Стаття 184. Гарантiї при прийняттi на роботу i заборона звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей
Стаття 185. Надання вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв, путiвок до санаторiїв та будинкiв вiдпочинку i подання їм матерiальної допомоги
Стаття 186. Обслуговування матерi на пiдприємствах, в органiзацiях
Стаття 186-1. Гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi
Глава XIII: Праця молодi
Стаття 187. Права неповнолiтнiх у трудових правовiдносинах
Стаття 188. Вiк, з якого допускається прийняття на роботу
Стаття 189. Облiк працiвникiв, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування працi осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв
Стаття 191. Медичнi огляди осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв
Стаття 192. Заборона залучати працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв до нiчних, надурочних робiт i робiт у вихiднi днi
Стаття 193. Норми виробiтку для молодих робiтникiв
Стаття 194. Оплата працi працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв при скороченiй тривалостi щоденної роботи
Стаття 195. Вiдпустки працiвникам вiком до вiсiмнадцяти рокiв
Стаття 196. Броня прийняття молодi на роботу i професiйне навчання на виробництвi
Стаття 197. Надання молодi першого робочого мiсця
Стаття 198. Обмеження звiльнення працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв
Стаття 199. Розiрвання трудового договору з неповнолiтнiм на вимогу його батькiв або iнших осiб
Стаття 200. Участь молодiжних органiзацiй у розглядi питань працi i побуту молодi
Глава XIV: Пiльги для працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням
Стаття 201. Органiзацiя виробничого навчання
Стаття 202. Створення необхiдних умов для поєднання роботи з навчанням
Стаття 203. Заохочення працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням
Стаття 204. Здiйснення виробничого навчання в робочий час
Стаття 205. Неприпустимiсть залучення до роботи, що не стосується спецiальностi, яка вивчається
Стаття 206. Надання роботи у вiдповiдностi з набутою квалiфiкацiєю
Стаття 207. Оплата працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецiальностям
Стаття 208. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах
Стаття 209. Скорочення робочого часу iз збереженням заробiтної плати для працiвникiв, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх школах
Стаття 210. Звiльнення вiд роботи без збереження заробiтної плати працiвникiв, якi навчаються в середнiх навчальних закладах
Стаття 211. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у середнiх навчальних закладах
Стаття 212. Час надання щорiчних вiдпусток працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах
Стаття 213. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у професiйно-технiчних навчальних закладах
Стаття 214. Вiдпустки без збереження заробiтної плати працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади
Стаття 215. Пiльги працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 216. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi
Стаття 217. Збереження заробiтної плати на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням
Стаття 218. Надання працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах та аспiрантурi, вiльних вiд роботи днiв
Стаття 219. Оплата проїзду до мiсця знаходження вищого навчального закладу
Стаття 220. Обмеження надурочних робiт для працiвникiв, якi навчаються
Глава XV: Iндивiдуальнi трудовi спори
Стаття 221. Органи, якi розглядають трудовi спори
Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорiв деяких категорiй працiвникiв
Стаття 223. Органiзацiя комiсiй по трудових спорах
Стаття 224. Компетенцiя комiсiї по трудових спорах
Стаття 225. Строки звернення до комiсiї по трудових спорах та порядок прийняття заяв працiвника
Стаття 226. Порядок i строки розгляду трудового спору в комiсiї по трудових спорах
Стаття 227. Порядок прийняття рiшень комiсiєю по трудових спорах
Стаття 228. Оскарження рiшення комiсiї по трудових спорах
Стаття 229. Строк виконання рiшення комiсiї по трудових спорах
Стаття 230. Порядок виконання рiшення комiсiї по трудових спорах
Стаття 231. Розгляд трудових спорiв у районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах
Стаття 232. Трудовi спори, що пiдлягають безпосередньому розглядовi у районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах
Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду за вирiшенням трудових спорiв
Стаття 234. Поновлення судом строкiв, пропущених з поважних причин
Стаття 235. Поновлення на роботi та змiна формулювання причин звiльнення
Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримцi виконання рiшення про поновлення на роботi працiвника
Стаття 237. Покладення матерiальної вiдповiдальностi на службову особу, винну в незаконному звiльненнi або переведеннi працiвника
Стаття 237-1. Вiдшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди
Стаття 238. Задоволення грошових вимог
Стаття 239. Обмеження повороту виконання рiшень по трудових спорах
Стаття 240-1. Прийняття рiшень органом, що розглядає трудовi спори, у разi неможливостi поновлення працiвника на роботi внаслiдок припинення дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї
Стаття 241-1. Обчислення строкiв, передбачених цим Кодексом
Глава XVI: Професiйнi спiлки. участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями
Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професiйнi спiлки
Стаття 244. Права професiйних спiлок, їх об'єднань
Стаття 245. Право працiвникiв брати участь в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями
Стаття 246. Представництво працiвникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях
Стаття 247. Повноваження виборного органу профспiлкової органiзацiї на пiдприємствi, в установi, органiзацiї
Стаття 248. Гарантiї дiяльностi профспiлок
Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для дiяльностi профспiлок
Стаття 250. Вiдрахування пiдприємствами, установами, органiзацiями коштiв профспiлковим органiзацiям на проведення культурно-масової i фiзкультурної роботи
Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати iнформацiю на запити профспiлок, їх об'єднань
Стаття 252. Гарантiї для працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, обраних до профспiлкових органiв
Глава XVI-А: Трудовий колектив
Стаття 252-1. Трудовий колектив пiдприємства
Стаття 252-5. Загальнi принципи матерiальної заiнтересованостi трудового колективу в результатах господарської дiяльностi
Стаття 252-6. Формування колективу бригади
Стаття 252-7. Розподiл колективного заробiтку у бригадi iз застосуванням коефiцiєнта трудової участi
Стаття 252-8. Взаємна вiдповiдальнiсть власника або уповноваженого ним органу i бригади
Глава XVII: Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та пенсiйне забезпечення
Стаття 253. Особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню
Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування
Стаття 255. Види матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням
Стаття 256. Пенсiйне забезпечення
Глава XVIII: Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю
Стаття 259. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю
Стаття 260. Державний нагляд за охороною працi
Стаття 263. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони працi
Стаття 265. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю


Jobs.ua рекомендує переглянути:

Job4You є молодим та динамічним ресурсом з працевлаштування. Сподіваїмось, що пошук роботи та підбор персоналу в Києві та Україні з нашою допомогою стануть для Вас задачами легкими та цікавими. Job4You не несе відповідальності за зміст інформації, яку розміщують користувачі ресурсу

Наші проекти: Роботав Україні на Jobs.ua, Вакансії в Укріїні на Vakansii.ua, Резюме в Україні на Resume.ua, Тренінги в Україні на Training.ua, Посадові Інструкції на Profi.ua, Конференц Зали в Україні на ArendaZala.com.ua, Робота в Києві на Pro-robotu.ua, Терміново Потрібні на Srochno.ua

 
Шукаєте роботу? Перегляньте основні регіони на порталі Jobs.ua:
Робота в Києві - Робота в Харкові - Робота в Одесі - Робота в Донецьку - Робота в Дніпрі
Робота у Львові - Робота в Запоріжжі - Робота в Виниці - Робота в Миколаєві - Робота в Черкасах
Також на порталі Jobs.ua для шукачів та роботодавців працюють такі інформаційні розділи:
Посадові Інструкції - Трудовий договір - Управління персоналом - ВУЗи України: університети, інститути" - Курси
Пошук роботи - Підбір персоналу - Статистика зарплат - Приклади резюме - КЗоТ - Класифікатор професій - Рубрики - Регіони
jobs.ua

Трохи про найбільші міста України

Київ є столицею України з більш ніж 5 мільйонами населення. Робота в Києві на нинішньому етапі розвитку характеризується великою кількістю вакансій через існування гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Особливо затребувані робочі спеціальності - будівельники, робітники на підприємства і склади. Харьків – один з найбільших промислових міст України, мегаполіс з майже двохмільйонним населенням. Робота в Харькові є для всіх, за офіційними даними, кількість відкритих вакансій в Харкові на сьогодні становить понад 13 тисяч. Одеса — найбільше місто-порт на Чорному морі. На нинішньому етапі розвитку робота в Одесі характеризується нестачею здобувачів в сфері торгівлі. Дніпро, ще одне місто-мільйонник, є не тільки красивим містом, а й центром всієї індустрії Придністров'я. У зв'язку з розташуванням міста, робота в Дніпрі є завжди. Львів – це культурний центр Західної України з населенням близько 735 тисяч чоловік, потужний індустріальний регіон. Робота у Львові має свою специфіку - відкриті вакансії в основному на поліграфічні та юридичні спеціальності. Запоріжжя – регіон величезних можливостей, місто металургів. Робота в Запоріжжі в основному пропонується на заводах. По промисловому потенціалу місто займає 3 місце в Україні.

Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві


 

copyright by job4you 2005-2019. Всі права захищено.